De huurwaarborg : 3 maanden in plaats van 2

Op 15 juli 2017 heeft de Vlaamse regering de nieuwe huurwet goedgekeurd. Sinds de zesde staatshervorming is dit immers een nieuwe bevoegdheid voor de gewesten. En dus ook voor de Vlaamse regering.

Het meest in het oog springende verandering, is de verhoging van de huurwaarborg van 2 maanden naar 3 maanden.  De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning zal de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg.

Oorspronkelijk was (vooral bij CD&V) veel weerstand tegen deze nieuwe regeling omdat niet iedereen even makkelijk het gevraagde bedrag zou kunnen vrijmaken.  Immers, voor een huurwoning bijvoorbeeld van 500 euro per maand moeten mensen dan 2.000 euro (3 maanden huurwaarborg + 1ste maand huur) ophoesten om nog maar een woning te kunnen beginnen huren.

Om dit argument te counteren voorziet de nieuwe wet dan ook in een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW waarborgregeling, voor huurders die de verhoogde waarborg moeilijk kunnen betalen.

Update :

Let op: verhoging huurwaarborg ten vroegste op 1 september 2018!

Op vrijdag 14 juli keurde de Vlaamse regering het voorontwerp voor het Vlaams Huurdecreet principieel goed.

Enkele geplande wijzigingen, waaronder de verhoging van het maximumbedrag voor de geldelijke huurwaarborg naar 3 maanden huur, kregen heel wat media-aandacht. Maar, voorlopig gaat het slechts om een principiële goedkeuring!

Het voorontwerp moet nog heel wat stappen doorlopen, waaronder de goedkeuring door het Vlaams Parlement. Sowieso zal het nieuwe Huurdecreet ten vroegste van kracht worden op 1 september 2018.

Wat de huurwaarborg betreft kan dat nog later zijn, omdat de verhoging naar 3 maanden huur gekoppeld is aan de invoering van huurwaarborgleningen.

We zullen in de aanloop naar 1 september 2018 uitgebreid communiceren over alle relevante wijzigingen. Minstens tot dan blijven de huidige regels (maximum van twee maanden huur bij storting op een geïndividualiseerde rekening) onverkort gelden.

Leysen Invest kan je helpen om ten volle de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving te begrijpen en rekening te houden met de nieuwe beperkingen en mogelijkheden.