Vlaamse registratierechten van tien naar zeven procent!

Particulieren die in de toekomst een huis kopen, betalen minder registratierechten. De Vlaamse regering besliste om het onderscheid tussen ‘klein’ en ‘groot’ beschrijf (respectievelijk vijf en tien procent registratierechten) af te schaffen. In de plaats komt er een vast registratietarief van zeven procent.

Bovenop die regel geldt er een vermindering van registratierechten van 5.600 euro voor bescheiden woningen, die minder dan 200.000 euro kosten (220.000 euro voor woningen en appartementen in de kernsteden of de Vlaamse rand rond Brussel). Zij krijgen een vrijstelling voor de eerste schijf van 80.000 euro waardoor de registratierechten zelfs onder het tarief van vijf procent duiken.

Wie binnen de vijf jaar na aankoop een renovatie uitvoert die de verwarming, koeling of luchtcirculatie volledig vervangt en minstens 75 procent van de buitenschil (na)ïsoleert, krijgt eveneens een verminderde berekening van registratierechten. Hij of zij betaalt in plaats van zeven maar zes procent registratierechten. Aangevuld met een vrijstelling van 4.800 euro bij een bescheiden woning.

Dankzij de verlaagde berekening van de registratierechten – van standaardtarief tien procent naar zeven procent – bepaalt het kadastraal inkomen (KI) niet langer de registratiekosten. De voorwaarden die gelden voor het huidige ‘abattement’ (vrijstelling van registratierechten op de eerste schijf van 15.000 euro van het aankoopbedrag) blijven wel van kracht. M.a.w. het gaat om de enige woning en de koper gaat er binnen de twee jaar wonen. Voor elke volgende woning of een ander vastgoed blijft het tarief tien procent.

Met deze vermindering van registratierechten, wil de Vlaamse overheid een maximaal aantal mensen de kans te schenken een eigen woning of appartement te kopen. De nieuwe berekening van registratiekosten gaat nog voor de zomer van kracht. De datum van de compromis bepaalt of de woning onder het oude of het nieuwe registratiesysteem valt.

Contacteer ons voor meer inlichtingen.

Bron : https://www.tijd.be/netto/vastgoed/Snel-uw-droomhuis-kopen-of-even-wachten/9967880

De huurwaarborg : 3 maanden in plaats van 2

Op 15 juli 2017 heeft de Vlaamse regering de nieuwe huurwet goedgekeurd. Sinds de zesde staatshervorming is dit immers een nieuwe bevoegdheid voor de gewesten. En dus ook voor de Vlaamse regering.

Het meest in het oog springende verandering, is de verhoging van de huurwaarborg van 2 maanden naar 3 maanden.  De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen. Wanneer de huurder bijvoorbeeld schade heeft toegebracht aan de huurwoning zal de verhuurder de kosten hiervoor met de huurder overeenkomen en afhouden van de huurwaarborg.

Oorspronkelijk was (vooral bij CD&V) veel weerstand tegen deze nieuwe regeling omdat niet iedereen even makkelijk het gevraagde bedrag zou kunnen vrijmaken.  Immers, voor een huurwoning bijvoorbeeld van 500 euro per maand moeten mensen dan 2.000 euro (3 maanden huurwaarborg + 1ste maand huur) ophoesten om nog maar een woning te kunnen beginnen huren.

Om dit argument te counteren voorziet de nieuwe wet dan ook in een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW waarborgregeling, voor huurders die de verhoogde waarborg moeilijk kunnen betalen.

Update :

Let op: verhoging huurwaarborg ten vroegste op 1 september 2018!

Op vrijdag 14 juli keurde de Vlaamse regering het voorontwerp voor het Vlaams Huurdecreet principieel goed.

Enkele geplande wijzigingen, waaronder de verhoging van het maximumbedrag voor de geldelijke huurwaarborg naar 3 maanden huur, kregen heel wat media-aandacht. Maar, voorlopig gaat het slechts om een principiële goedkeuring!

Het voorontwerp moet nog heel wat stappen doorlopen, waaronder de goedkeuring door het Vlaams Parlement. Sowieso zal het nieuwe Huurdecreet ten vroegste van kracht worden op 1 september 2018.

Wat de huurwaarborg betreft kan dat nog later zijn, omdat de verhoging naar 3 maanden huur gekoppeld is aan de invoering van huurwaarborgleningen.

We zullen in de aanloop naar 1 september 2018 uitgebreid communiceren over alle relevante wijzigingen. Minstens tot dan blijven de huidige regels (maximum van twee maanden huur bij storting op een geïndividualiseerde rekening) onverkort gelden.

Leysen Invest kan je helpen om ten volle de mogelijkheden van de nieuwe wetgeving te begrijpen en rekening te houden met de nieuwe beperkingen en mogelijkheden.

Lage rentevoet doet herfinancieren

Lage rentevoet doet herfinancieren

Sinds het losbarsten van de financiële crisis is de rentevoet stelselmatig gedaald. Na de Brexit staat deze echter zo laag dat het klimaat erg gunstig is om een woonlening aan te gaan. Bovendien laten de Belgen nu massaal hun woonkrediet herbekijken, sommigen zelfs al voor de tweede of derde keer.

“Hoewel vorig jaar al heel veel mensen hun lening lieten herfinancieren, zien we er nu opnieuw veel terug door de extreem lage rente”, zegt Luc Populier, financieel directeur van KBC. De bank ziet het aantal herzieningen opnieuw met 30% stijgen in het tweede kwartaal.  4.000 klanten zouden zelfs gratis lenen door een variabel woonkrediet met rente van intussen 0%.

Voor de banken is deze lage rentevoet niet zo’n goed nieuws. Hun langetermijnsinkomsten krijgen hierdoor een flinke deuk. Hoewel ze op korte termijn heel wat wederbeleggingsvergoeding (3 maanden rente) innen. Deze staat echter niet in verhouding met de toekomstige verliezen, volgens Populier.

Toch gaat de regering niet in op de vraag van de banken om de wederbeleggingsvergoeding op te trekken naar 6 maanden. KBC maakt immers het eerste halfjaar nog een winst van 1,1 miljard euro.

Bron: Het Nieuwsblad

Bent u op zoek naar een woning? Bekijk hier ons aanbod.

Nieuwbouw met verlaagd BTW tarief na afbraak oude woning

Oude woning kopen, verlaagd BTW tarief

Bij het verbouwen van een oude woning kunnen de kosten vaak hoog oplopen. De investering om zo’n huis aan te kopen, te moderniseren en energiezuinig te maken, kan vaak groter zijn dan een nieuwbouw.

Toch zijn er heel wat verkrotte huizen in Vlaanderen die te koop komen te staan en naar vernieuwing snakken. Bovendien is de zoektocht naar een geschikte bouwgrond vaak tevergeefs. Dus investeren in deze woningen is een noodzaak.

Daar is ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein van overtuigd. Maar in plaats van deze energievretende woningen te renoveren, is het volgens hem aangeraden deze huizen volledig af te breken en te vervangen door een nieuwe, energiezuinige woning.

Wanneer een huis toe is aan een nieuw dak, nieuwe ramen, deuren en een volledig nieuw verwarmingssysteem, is het volgens Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw absoluut de moeite om na te denken over nieuwbouw. Daar moet je ook de voordelige energiefacturen bij tellen en dan is volgens Dillen de keuze snel gemaakt.

Om deze praktijk aan te moedigen, voerde Tommelein al een verlaagd BTW-tarief in van 6%, in plaats van 21% in steden als Antwerpen, Gent en Leuven.

Vermits de regelgeving een succes blijkt, onderhandelt hij momenteel in de Vlaamse regering om dit uit te breiden naar heel Vlaanderen toe. Dit type ‘verouderde woningen’ vind je namelijk in heel Vlaanderen en niet alleen in de steden, vindt ook de bouwsector.

Bron: Het Nieuwsblad

Bent u op zoek naar een woning? Bekijk hier ons aanbod.